Back Close button icon

Can I access the portal via my smartphone/tablet?

Pwede ko ba itong ma access sa pamamagitan ng aking Smartphone/table?

Bolehkah saya mengakses melalui telefon pintar / tablet saya?

The Portal is a web application and can be accessed via any internet-connected device including computers, laptops, tablets and smartphones
Ang Portal ay isang web application na maaring maka connect sa pamamagitan ng lahat ng mga aparato na naka konekta sa internet tulad ng Computers,laptops,tablets at smartphones.
Portal adalah aplikasi web dan dapat diakses melalui mana-mana peranti yang tersambung ke internet termasuk komputer, komputer riba, tablet dan telefon pintar

Can I act on behalf of your existing customer?

Maari ba akong kumilos sa ngalan ng iyong kostumer?

Bolehkah saya bertindak bagi pihak pelanggan anda yang ada?

You may act on behalf of an existing customer if you have the login details for said customer, or if the payment link has been forwarded to you
Maaari kang kumilos sa ngalan ng aming kostumer kung ikaw ay pinagkakatiwalaan nya ng kanyang detalye sa pag log in. at sayo nakaforward ang link para sa pagbabayad.
Anda boleh bertindak atas nama pelanggan yang ada jika anda mempunyai butiran log masuk untuk pelanggan tersebut, jika pautan pembayaran telah dihantar kepada anda

How do I get in touch with customer service?

Paano ako makikipag-ugnayan para sa serbisyo ng customer?

Bagaimana saya berhubung dengan perkhidmatan pelanggan?

For further assistance, you may navigate to the 'Support' page in the portal and call Collectius using the contact numbers provided, or contact us through any of the channels provided
Para sa karagdagang tulong, maaari kang pumunta sa aming "Support page dito sa portal at tawagan ang Collectius gamit ang mga nakatala na numero.
Untuk bantuan lebih lanjut, anda boleh menavigasi ke halaman 'Sokongan' di portal dan menghubungi Collectius menggunakan nombor hubungan yang disediakan, atau menghubungi kami melalui salah satu saluran yang disediakan

How do I get my settlement/closure letter?

Paano ko makukuha ang aking kasulatan sa pagbabayad o settelement letter?

Bagaimana saya mendapatkan surat penyelesaian saya?

A settlement/closure letter will be sent to you via email in 10 business days once you have posted all your payments as per your payment plan. For any urgent requests, Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
ang iyong kasulatan sa pagbabayad ay ipapadala sa iyong email sa loob ng 10 araw kapag pumasok na ang iyong bayad ayon sa kasunduan. Para sa ibang katanungan maari kang bumisita sa aming Support page para matulungan.
Surat penyelesaian akan dihantar kepada anda melalui e-mel dalam 10 hari bekerja setelah anda membuat semua pembayaran mengikut rancangan pembayaran anda. Untuk sebarang permintaan mendesak, sila kunjungi halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

How do I give a feedback?

Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance

How do I negotiate my payment terms?

Paano ako makikipag ayos sa aking tuntunin sa pagbabayad?

Bagaimana saya merundingkan syarat pembayaran saya?

You can either choose from any of the pre-defined payment options, or please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari mong piliin ang mga naunang natukoy sa paraan ng pagbabayad o tumawag sa aming tanggapan upang matugunan ang iyong katanungan.
Anda boleh memilih dari mana-mana pilihan pembayaran yang telah ditentukan, atau sila kunjungi halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

How do I revise my existing payment plan?

Paano ko mababago ang pangkasalukuyan o umiiral kong plano sa pagbabayad?

Bagaimana saya menyemak semula rancangan pembayaran saya yang ada?

An existing plan cannot be cancelled or revised from the self-service portal, please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
ang inyong kasalukuyang plano sa pagbabayad ay hindi maaaring baguhin sa pamamagitan ng portal na ito , Subalit maaari kang tumawag sa aming tanggapan sa mga nakalagay na numero or email upang matugunan ang inyong katanungan.
Pelan yang ada tidak dapat dibatalkan atau diperbaiki dari portal layan diri, sila kunjungi halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

I am unable to pay the required amount at this time. Is there an alternative solution?

Wala pa akong kakayahan na magbayad sa hinihinging halaga sa ngayun . Meron pa bang ibang solusyon ?

Saya tidak dapat membayar jumlah yang diperlukan buat masa ini. Adakah terdapat penyelesaian alternatif?

Yes, you can select a payment plan from the pre-defined options that is most suitable to your situation. Alternatively, please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Oo, maaari mong piliin ang mga nakalagay na paraan ng pagbabayad sa mga naunang natukoy base sa iyong kapasidad ng pagbabayad.Pwede ka rin namang bumisita sa aming Support page upang matugunan ang iyong mga katanungan.
Ya, anda boleh memilih rancangan pembayaran dari pilihan yang telah ditentukan yang paling sesuai dengan keadaan anda. Sebagai alternatif, sila lawati halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

I forgot my username / password. How do I reset the username / password for my account?

Nakalimutan ko ang aking username/password . Paano ko ito aayusin para sa aking account?

Saya lupa nama pengguna / kata laluan saya. Bagaimana saya menetapkan semula nama pengguna kata laluan untuk akaun saya?

If you have forgotten your username or password, please click on 'Forgot Username' or 'Forgot Password'. After filling in the requested details, you will receive an email with a link to reset your username / password
Kung nakalimutan mo ang iyong username o password , pindutin lang ang " Forgot Username" o "Forgot password". Pagkatapos punuan ang hinihingi detalye, ikaw ay makakatanggap ng email na may kasamang link upang I-reset ang iyong username/password.
Sekiranya anda lupa nama pengguna atau kata laluan anda, sila klik pada 'Lupa Nama Pengguna' atau 'Lupa Kata Laluan'. Setelah mengisi butiran yang diminta, anda akan menerima e-mel dengan pautan untuk menetapkan semula nama pengguna / kata laluan anda

I have already paid off my account. Why is it showing a balance?

Nakapag bayad na ako sa aking account . Bakit meron parin lumalabas na balanse?

Saya telah melunaskan akaun saya. Mengapa ia menunjukkan keseimbangan?

Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari kang pumunta sa aming "Support ' page para isalaysay at matulungan ka sa iyong katanungan.
Sila kunjungi halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

I have other accounts with Collectius but these are not available in the portal? What is the reason for this?

Saya mempunyai akaun lain dengan Collectius tidak tersedia? Apakah sebabnya?

Only accounts that have been acquired by Collectius are available in the portal.
Akaun yang diselesaikan sebelum ini tidak akan dapat dilihat di portal (tarikh akan diputuskan)

I never signed up for the specific service. What can I do?

Hindi ako pumipirma ng kahit anong card o loan ano ang pwede kong gawin ?

Saya tidak pernah mendaftar untuk kad atau pinjaman tertentu. Apa yang boleh saya lakukan?

Please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Maaari kang pumunta sa aming "Support ' page para isalaysay at matulungan ka sa iyong katanungan.
Sila kunjungi halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

Is it possible for me to pay in cash, if so how?

Cash payments are not accepted. You may visit the 'Support' page to reach out for further assistance.

What is the penalty if I am unable to pay at this time?

Ano ang magiging multa kung hindi ako makakapagbayad sa ngayun?

Apakah denda sekiranya saya tidak dapat membayar pada masa ini?

Any penalties are in accordance in with the Terms and Conditions of your account. For any further assistance, please visit the 'Support' page to reach out for further assistance
Anuman ang maging multa ay naaayon sa lahat ng tuntunin at kundisyon ng iyong account.
Sebarang penalti sesuai dengan Terma dan Syarat akaun anda. Untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut, sila kunjungi halaman 'Sokongan' untuk menghubungi lebih lanjut

What payment options can I choose from?

You can pay using Debit Card, PayNow QR, FAST, DBS PayLah or OCBC Pay Anyone.

What should I do if I posted the payment to the wrong account?

Ano ang gagawinko kung nailagay ko sa maling account at ibang tao ang aking ibinayad ?

Apa yang perlu saya lakukan sekiranya saya membuat pembayaran ke akaun yang salah?

Please get in touch with our team so we can assist you
Maaari kang makipagugnayan agad sa Collectius Team sa mga nakatalang numero upang ikaw ay matulungan.
Sila berhubung dengan pasukan kami supaya kami dapat membantu anda

What should I do if the payment is failed?

Ano ang gagawin ko kung hindi ko maipasok ng maayos ang aking bayad sa portal?

Apa yang perlu saya lakukan sekiranya pembayaran gagal?

If your payment did not go through, please check to see that you have a stable internet connection. If the problem persists, please get in touch with our team so we can assist you
Kung ikaw ay nahihirapan na makapasok sa portal upang magbayad , paki check ang iyong internet connection kung stable. Pero kung magpatuloy ito ikaw ay maaring makipagugnayan sa aming numero upang matulungan .
Sekiranya pembayaran anda tidak selesai, periksa untuk memastikan bahawa anda mempunyai sambungan internet yang stabil. Sekiranya masalah berlanjutan, hubungi pihak kami agar kami dapat membantu anda